Pat&Mat e-shop

Terms and Conditions

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Patmat Ltd.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.  

 • Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách www.patmat.cz, které provozuje Patmat Ltd., Kmochova 1297, 253 01 Hostivice, Reg. No. 26491796, VAT Reg. CZ26491796 - (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám v souladu s licenčním zákonem a platnými ustanoveními

3. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího  - Patmat Ltd., Kmochova 1297, 253 01 Hostivice.

 4. Objednání zboží, uzavření smluv, odstoupení od smlouvy

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí v e-shopu www.patmat.cz Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš virtuální obchod /dále také „prodávající“/ formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou e-mailovou adresu potvrdí, že eviduje Vaší objednávku. Potvrzení Vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci Vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách.
 • Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na e-mail uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu záruční lhůty zboží. Odstoupení od smlouvy
 • Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
 • Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v nákupním řádu, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 • V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 • Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, zátek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 • Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

- náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,
- o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i
- o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

 • Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
 • Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad.II. Odpovědnost za záruční vady
 • Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 • Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
 • Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. 
 • Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li koupené zboží do provozu uvést jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud uvedení zboží do provozu kupující objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k uvedení zboží do provozu potřebnou součinnost.
 • Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba uvedená v novém záručním listě, který nahrazuje původní záruční list.
 • Záruka se nevztahuje na a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

b) vady způsobené kupujícím v rozporu s právními předpisy

 • Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.
 • Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),

b) výměnu zboží nebo jeho součásti
a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,
c) přiměřenou slevu nebo
d) odstoupení od kupní smlouvy.

 • V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na

a) výměnu věci nebo
b) odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace vadného zboží

 • Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
 • Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího
 • Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby.
 • Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.
 • Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v originálním obalu a v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
 • Kupující je povinen při reklamaci předložit fakturu.
 • Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Prodávající je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
 • Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
 • Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.patmat.cz jsou platné v okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem, popř. záručním listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

8. Záruka, servis

Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou:

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

 

 

 

 

Kuťáci ... a je to! Pat a Mat - زينغو و رينغو  - Zeca e Joca - I to je to! Pat i Mat - En Pat i en Mat - Buurman en Buurman, De twee stuntels - ...and that's it!, Pat and Mat - Hupsis!, Pat ja Mat - ...und fertig!, Peter und Paul, Pat und Mat - Kétbalkezesek, Pat és Mat - Klaufabárđarnir - パットとマット - Пат и Мат - To gode naboer -  پت و مت - Sąsiedzi, Pat i Mat - Тяпа и Ляпа, Пат и Мат, Соседи - A je to! Pat in Mat - Pat y Mat - Tvĺ snubbar - Sepp und Heiri - Now a Ned

 

 

Artistic Design © Oksana Rogožina
Graphic Design, Animation © Jan Smrčka
Webeditor, coding
Domény s.r.o.